Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) е агенция, създадена през 1994-а година с решение на Столичния общински съвет. Основната функция на Фонда е да инвестира, събраните средства от приватизация на общинска собственост.

Оперативно Фондът се ръководи от Съвет за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ), чийто председател от 2011-а година е Орлин Алексиев. Съветът за управление е съставен от 14 души – четирима заместник-кмета, които се определят със заповед на кмета на Столична община, главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и 9 общински съветници.

СОПФ гради дейността си върху основния принцип, че приходите от приватизация на общинско имущество трябва да се използват за инвестиционни цели, при максимална ефективност и за конкретни проекти, като се избегне размиването им в бюджета.

На базата на приета от Столичния общински съвет Годишна програма, се осъществява работата на СУСОПФ. Програмата е съставена от Годишни прогнозни анализи за приходите и разходите и Годишната програма на Фонда за съответната година.

Разпределението на средствата от Фонда по структурни дялове е различно и се определят всяка година с Годишните програми, които се приемат от Столичния общински съвет (СОС). На базата на приетите от СОС стратегии, програми, инициативи, идеи за развитие на столичния град и общината, се формират и процентните дялове на Фонда.

За периода 2015-2018г. със средства от СОПФ са финансирани над 170 проекта на Столична община на стойност 94 628 614 лева.

Повече за СОПФ – https://council.sofia.bg/municipal-privatization-fund